Protectia Muncii Life ProtectServicii privind situatii de urgenta


SC. LIFE PROTECT S.R.LĀ  presteaza activitati privind situatii de urgenta conform urmatoarelor prevederi legale:

 1. Ordinul nr. 712/2006 - Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
 2. Legea nr. 307/2006 - legea privind apararea impotriva incendiilor
 3. Legea nr. 481/2004 ā€“ legea privind protectia civila

Societatea dispune de personal specializat in urmatoarele domenii:

  • Cadru tehnic PSI
  • Evaluator risc incendiu


  TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, IN FUNCTIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR, ACTIVITATILOR, NUMARUL DE SALARIATI SI ACTIVITATEA SOCIETATII

   


Activitati desfasurate in domeniul apararii impotriva incendiilor:
1. Elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorilor economici;
2. Controlarea aplicarii normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
3. Propunerea includerii in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice.
4. Indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor si analizarea respectarii incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac parte;
5. Prezentarea conducerii operatorilor economici raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
6. Pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
7. Acordarea sprijinului si asistentei tehnice de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor;
8. Intocmirea dispozitiilor scrise, responsabilitatilor si modului de organizare pentru apararea impotriva incendiilor la operatorii economici, actualizarea lor ori de cate ori apar modificari si aducerea la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate
9. Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu si asigurarea corelarii masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
10. Solicitarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu, prevazute de lege, si asigurarea respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;
11. Executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor;
12. Intocmirea, actualizarea permanenta si transmiterea inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
13. Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor ce revin salariatilor la locurile de munca;
14. Verificarea salariatilor daca cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si verificarea respectarii acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea agentului economic;
15. Asigurarea constituirii, conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
16. Pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta pentru interventie;
17. Completarea si transmiterea, in termen de 3 zile lucratoare, a raportului de interventie in urma izbucnirii si stingerii cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu;
18. Instruirea personalului agentilor economici in domeniul Situatiilor de Urgenta in conformitate cu prevederile Capitolului II, art.6 ā€“ art.44 din Ordinul nr.712/2005 privind aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat cu Ordinul nr.786/02.09.2005;
19. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
20. Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
21. Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
22. Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
23. Planificarea interventiei salariatilor si a fortelor specializate, in caz de incendiu;
24. Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
25. Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul etc;
26. Organizarea si acordarea primului ajutor in caz de incendiu in conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare dotate conform Ordinului nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor;
27. Intocmirea planului de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic / institutiei;
28. Intocmirea fisei obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006 si transmiterea unui exemplar din fisa obiectivului la inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta;
29. Intocmirea raportului anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
30. Intocmirea registrelor de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor;
31. Intocmirea registrelor pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
32. Intocmirea registrelor cu date ale personalului din cadrul serviciului pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
33. Intocmirea si actualizarea planurilor de protectie impotriva incendiilor si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment:
a) planurile de evacuare a persoanelor;
b) planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planurile de interventie.
34. Evidentierea exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiilor;
35. Evidentierea exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
36. Intocmirea graficelor de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
37. Intocmirea raporturilor in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente si urmarirea masurilor dispuse;
38. Intocmirea programelor/planurilor cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.
39. Consultanta in domeniul apararii impotriva incendiilor.

 


Activitati desfasurate in domeniul protectiei civile:
1. Intocmirea dispozitiilor scrise, responsabilitatilor si modului de organizare privind protectia civila, actualizarea lor ori de cate ori apar modificari si aducerea la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
2. Asigurarea constituirii Celulei de urgenta si intocmirea Regulamentului de organizare si functionare al Celulei de urgenta;
3. Asigurarea constituirii a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
4. Intocmirea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor conform Hotararii nr. 642 din 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
5. Intocmirea planurilor de protectie civila; planurilor managementului la dezastre;
6. Intocmirea planurilor de raspuns pe categorii de riscuri (alunecari de teren, cutremure, conform Ordinului nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren; inundatii conform Ordin nr. 638/420 din 12 mai 2005, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, accident chimic - instructiunea 1420, esecul utilitatilor publice, emisii de substante periculoase; avarii; accidente chimice majore; explozii.);
7. Intocmirea planurilor de evacuare in situatii de urgenta conform OMAI nr. 1184 din 6 februarie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
8. Intocmirea planurilor de evacuare in caz de conflict armat conform Hotararii nr. 1222 din 13 octombrie 2005, privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat si a OMAI nr. 1352 din 23 iunie 2006, pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situatii de conflict armat - la comune, municipii si orase si la institutii sau operatori economici implicati in industria de aparare;
9. Intocmirea documentelor pe linie de pregatire , conform OMAI nr. 712 din 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, completat si modificat cu Ordinul nr.786/02.09.2005;
10. Instruirea personalului agentilor economici in domeniul Situatiilor de Urgenta in conformitate cu prevederile Capitolului II, art.6 ā€“ art.44 din Ordinul nr.712/2005 privind aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat cu Ordinul nr.786/02.09.2005;
11. Solicitarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor de protectie civila, prevazute de lege, si asigurarea respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;
12. Organizarea adapostirii salariatilor conform Legii 481/2004;
13. Intocmirea fisei obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1474/2006 si transmiterea unui exemplar din fisa obiectivului la inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta;
14. Intocmirea unei mape (dosar) de corespondenta si bibliografie de protectie civila.
15. Consultanta in domeniul apararii civile.